Storïau Heneiddio'n Dda 

Mae Cymru yn genedl o bobl hŷn, ac mae pobl hŷn yn gwneud cyfraniad anferth i’n diwylliant, ein cymdeithas a’n heconomi.  Mae heneiddio yn rhywbeth yr ydym ni i gyd yn dyheu amdano, ac mae’n rhywbeth y dylid ei ddathlu.  Fodd bynnag, nid ydym eisiau byw yn hirach yn unig, rydym ni eisiau heneiddio’n dda a pharhau i allu gwneud y pethau sydd o bwys inni beth bynnag yw ein hoed.

Tra bod bywyd wrth i chi heneiddio yn dod â’i heriau ei hun, gall yn ogystal fod yn amser o gyfleoedd mawr.  Gydag ychydig o help a chefnogaeth, gallwch chi fwynhau rhai o’ch blynyddoedd gorau yn ddiweddarach yn eich bywyd.

Sefydlais Heneiddio’n Dda yng Nghymru fel mudiad cymdeithasol i ddod â phobl ynghyd, creu newid cadarnhaol a gwneud Cymru yn le da i heneiddio ar gyfer pawb.  Rydym ni bob amser wedi eirioli’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl hŷn.  Drwy rwydwaith Heneiddio’n Dda yng Nghymru, rydw i wedi bod yn freintiedig i gwrdd â chymaint o unigolion a sefydliadau sy’n gwneud ein trefi, ein pentrefi a’n dinasoedd yn lleoedd gwell i heneiddio ynddyn nhw.

Mae Straeon Heneiddio’n Dda yn gasgliad o feddyliau a phrofiadau gan aelodau rhwydwaith Heneiddio’n Dda yng Nghymru sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.  Mae eu straeon nhw yn dangos bod gennym ni oll y gallu i greu newid yn ein cymdeithas, a’r pethau anhygoel a ellir eu cyflawni pan mae cymunedau yn dod at ei gilydd.

Mae’r straeon yn y casgliad hwn yn dangos yn ogystal sut mae cymryd rhan a dewis i wneud gwahaniaeth yn gallu cael effaith gadarnhaol ar eich bywyd chi.  Siaradodd bron i bawb ynglŷn â beth y gwnaethon nhw ei wneud yn nhermau faint o hwyl roedden nhw’n ei gael ac ynglŷn â sawl cyfeillgarwch gwych y maen nhw wedi eu gwneud.

Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i rannu eu straeon gyda ni ar gyfer y casgliad hwn.  Maen nhw, a llawer mwy fel nhw, wrth galon Heneiddio’n Dda i Gymru.  Gobeithiaf y bydd eu straeon yn eich ysbrydoli chi cymaint ag y maen nhw wedi fy ysbrydoli i.  Gyda’n gilydd, byddwn yn gwneud Cymru yn le da i heneiddio i bawb.


Sarah Rochira

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru | Cadeirydd, Heneiddio’n Dda yng Nghymru


Cymunedau sy'n

Gyfeillgar i Oed

Adnoddau

Cymunedau Cefnogi

Pobl â Dementia

Adnoddau

Atal

Cwympiadau

Adnoddau

Unigrwydd

ac Arwahanrwydd

Adnoddau

Cyfleoedd ar gyferDysgu a Chyflogaeth

Adnoddau

Cadw'n heini

 • Ann (cym)

  Ann

  Mae Ann yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau a drefnir gan Elderfit, sy’n canolbwyntio ar gryfder a chydbwysedd er mwyn lleihau’r risg o godymu.

  Lawrlwytho

 • Carole & Shiela (cym)

  Carole & Sheila

  Mae Carole a Sheila yn ffrindiau sy’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau Tai Chi sy’n cael eu cynnal gan Age Cymru.

  Lawrlwytho

 • Emma (cym)

  Emma

  Emma Quaeck yw Rheolwr Prosiect Dementia GO, cynllun gweithgareddau corfforol a chymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ac yn Gadeirydd Cymunedau Dementia Gyfeillgar Porthmadog.

  Lawrlwytho

Cymryd rhan

 • Gill & Maureen (cym)

  Gill & Maureen

  Mae Gill a Maureen yn gwirfoddoli gyda Solva Care, prosiect cymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn darparu cymorth a helpu i’r rhai sydd ei angen yn lleol.

  Lawrlwytho

 • Teresa (cym)

  Teresa

  Mae Teresa yn ymgyrchu dros hawliau pobl sy’n byw â dementia. Ynghyd â ffrind iddi, mae hi wedi sefydlu “A Friendly Face”, cynllun cymorth cymheiriaid ar gyfer pobl yn Sir y Fflint sydd wedi cael eu diagnosio â dementia.

  Lawrlwytho

 • Suzanne (cym)

  Suzanne

  Mae Suzanne yn gwirfoddoli gyda chynllun Read to Me sy’n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Llyfrgell Torfaen, sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen gyda rhai nad ydynt yn gallu mynd allan i lyfrgell eu hunain, neu nad ydynt yn gallu darllen eu hunain oherwydd salwch neu anabledd.

  Lawrlwytho

Dysgu rhywbeth newydd

 • Alan, Don & Walter (cym)

  Alan, Don & Walter

  Mae Alan, Don a Walter yn aelodau o Squirrel’s Nest, sef Men’s Shed yn Nhondu, Pen-y-bont ar Ogwr.

  Lawrlwytho

 • Flintshire U3A (cym)

  Flintshire U3A

  Mae Carole, Chris, Stuart, Elizabeth a Linda yn aelodau o U3A (Prifysgol y Drydedd Oes) Sir y Fflint, sy’n grŵp dysgu gwirfoddol sy’n seiliedig ar egwyddor dysgu am bleser. Maent yn cynnal amryw o weithgareddau yn seiliedig ar ddysgu a rhannu sgiliau ymysg aelodau.

  Lawrlwytho

 • John (cym)

  John

  Mae John yn byw ym Maesteg, ac ers 2016 bu’n gadeirydd y Men’s Shed lleol, gan weithio i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymysg dynion yn lleol.

  Lawrlwytho

Bod yn greadigol

 • Arts4Wellbeing (cym)

  Arts4Wellbeing

  Mae Bill, Chrissie, Christine a Honor yn gwirfoddoli gydag Arts4Wellbeing. Mae Arts4Wellbeing yn trefnu grwpiau a gweithgareddau er mwyn dod â phobl at ei gilydd drwy gelfyddyd a chreadigrwydd, ac mae’r cyfan yn cael ei gydlynu gan Mike a Sara.

  Lawrlwytho

 • Gwanwyn club (cym)

  Gwanwyn glwb

  Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r ŵyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hŷn.

  Download

 • Lisa (cym)

  Lisa

  Mae Lisa yn artist proffesiynol sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae Lisa wedi cydweithio a phobl sy’n byw â dementia fel rhan o brosiect Dementia a Dychymyg.

  Download

Cael eich clywed

 • Chris (cym)

  Chris

  Cafodd Chris ei ddiagnosio â dementia cymysg yn 50 oed. Ynghyd â’i wraig Jayne, mae Chris yn ymgyrchu dros hawliau pobl â dementia, gan rannu ei brofiad gyda grwpiau ac mewn digwyddiadau ar hyd a lled y byd. Mae Chris yn Llysgennad i’r Gymdeithas Alzheimer, ac mae’n Is-gadeirydd Gweithgor Ewropeaidd Pobl â Dementia.

  Lawrlwytho

 • Gaynor (cym)

  Gaynor

  Gaynor yw cadeirydd COPA (Cynghrair Pobl Hŷn Cymru), mae’n aelod o Fforwm 50+ Sir Benfro ac yn wirfoddolwr gweithgar yn ei chymuned.

  Lawrlwytho

 • WOFF (cym)

  WOFF (Fforwm Dros Hanner Cant Wrecsam)

  Mae Barbara, Eluned, Jean, Karen, Margaret, Marion, Pete a Sylvia yn aelodau o WOFF (Fforwm Dros Hanner Cant Wrecsam) sy’n rhoi cymorth i bobl hŷn sydd yn byw yn Wrecsam.

  Lawrlwytho

Gwneud gwahaniaeth

 • Linette, Jeanette & Ray (cym)

  Jeanette, Linette & Ray

  Mae Jeanette, Linette a Ray yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gymunedol Moorland yn Splott, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau i bobl hŷn.

  Lawrlwytho

 • Pete & Steve (cym)

  Pete & Steve

  Mae Pete a Steve yn gwirfoddoli gyda Prestatyn Artisans Collective, canolfan gelf a chrefft sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Lyfrgell, Prestatyn sy’n cefnogi ystod o weithgareddau a grwpiau cymunedol.

  Lawrlwytho

 • Rhiannon (cym)

  Rhiannon

  Mae Rhiannon yn un o sylfaenwyr Cymuned Dementia Gyfeillgar Aberhonddu a Dementia Matters ym Mhowys.

  Lawrlwytho

 • Shabir (cym)

  Shabir

  Mae Shabir yn Gysylltydd Cymunedau sy’n gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, sy’n canolbwyntio ar gymunedau BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig). Mae’r Cysylltwyr yn rhoi cymorth i bobl hŷn gynnal cysylltiad â gweithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.

  Lawrlwytho

 • Sharon (cym)

  Sharon

  Sharon yw Rheolwr Dysgu, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru, ac mae wedi bod yn arwain y gwaith o sicrhau bod ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn fwy oed gyfeillgar.

  Lawrlwytho

 • Stuart (cym)

  Stuart

  Mae Stuart yn aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pêl-droed Wrecsam, ac mae wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o sicrhau bod y clwb yn lleoliad sy’n Ddementia Gyfeillgar.

  Lawrlwytho