Canolfan Adnoddau

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd ac Arwahanrwydd

ArAr y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn ag ychydig o’r gwaith gwych sy’n digwydd mewn cymunedau er mwyn ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd diangen. Gallwch chi gael syniadau, ysbrydoliaeth a manylion cyswllt i’ch helpu chi yn eich gwaith eich hun.

A ydych chi’n gwybod am brosiect neu gynllun y dylem ni roi sylw iddo?Rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd

 • AWS: Squirrel's Nest (cym)

  Alan, Don & Walter: Squirrel's Nest

  Mae Alan, Don a Walter yn aelodau o Squirrel’s Nest, sef Men’s Shed yn Nhondu, Pen-y-bont ar Ogwr.

  Lawrlwytho

 • AWS: Arts4Wellbeing (cym)

  Arts4Wellbeing

  Mae Bill, Chrissie, Christine a Honor yn gwirfoddoli gydag Arts4Wellbeing. Mae Arts4Wellbeing yn trefnu grwpiau a gweithgareddau er mwyn dod â phobl at ei gilydd drwy gelfyddyd a chreadigrwydd, ac mae’r cyfan yn cael ei gydlynu gan Mike a Sara.

  Lawrlwytho

 • AWS: Flintshire U3A (cym)

  Flintshire U3A

  Mae Carole, Chris, Stuart, Elizabeth a Linda yn aelodau o U3A (Prifysgol y Drydedd Oes) Sir y Fflint, sy’n grŵp dysgu gwirfoddol sy’n seiliedig ar egwyddor dysgu am bleser. Maent yn cynnal amryw o weithgareddau yn seiliedig ar ddysgu a rhannu sgiliau ymysg aelodau.

  Lawrlwytho

 • AWS: Solva Care (cym)

  Gill & Maureen: Solva Care

  Mae Gill a Maureen yn gwirfoddoli gyda Solva Care, prosiect cymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn darparu cymorth a helpu i’r rhai sydd ei angen yn lleol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Gwanwyn club (cym)

  Gwanwyn glwb

  Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r ŵyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hŷn.

  Download

 • AWS: Moorland Community Centre (cym)

  Jeanette, Linette & Ray: Nghanolfan Gymunedol Moorland

  Mae Jeanette, Linette a Ray yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gymunedol Moorland yn Splott, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau i bobl hŷn.

  Lawrlwytho

 • AWS: Shabir (cym)

  Shabir: Gysylltydd Cymunedau

  Mae Shabir yn Gysylltydd Cymunedau sy’n gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, sy’n canolbwyntio ar gymunedau BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig). Mae’r Cysylltwyr yn rhoi cymorth i bobl hŷn gynnal cysylltiad â gweithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Read to Me (cym)

  Suzanne: Read to Me

  Mae Suzanne yn gwirfoddoli gyda chynllun Read to Me sy’n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Llyfrgell Torfaen, sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen gyda rhai nad ydynt yn gallu mynd allan i lyfrgell eu hunain, neu nad ydynt yn gallu darllen eu hunain oherwydd salwch neu anabledd.

  Lawrlwytho

 • Neighbourhood approaches to loneliness: Our stories (cym)

  Dulliau cymdogaethau o fynd i’r afael ag unigrwydd: Ein hanesion

  Astudiaethau achos ar sut y gall cymdogaethau weithredu i fynd i’r afael ag unigrwydd yn eich cymuned gan JRF.*

  Lawrlwytho

 • Loneliness: An issue we should all be concerned about - video (cym)

  Ffilm fer ffantastig a doniol ynglŷn â sut y gall aros yn fywiog ac ymgysylltu â’ch cymuned atal unigrwydd. Cynhyrchwyd gan Bristol Ageing Better*.

 • Loneliness: What do older people say - video (cym)

  Mae pedwar o bobl yn rhoi eu safbwyntiau ar unigrwydd pan maen nhw’n hŷn. Ffilm bwerus o’r Ymgyrch Atal Unigrwydd*. Mae fersiynau llawn o’r cyfweliadau a ddangosir yn y ffilm hon ar gael isod.

 • Loneliness: Aegon's Story - video (cym)

  Mae Aegon yn adrodd ei brofiad personol o unigrwydd wrth ddod yn ofalwr. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

 • Loneliness: Jo's story - video (cym)

  Mae Jo yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd fel unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

 • Loneliness: Lil's story - video (cym)

  Mae Lil yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd o bersbectif trefol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

 • Loneliness: Sally's story - video (eng)

  Mae Sally yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd o bersbectif gwledig. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

 • Care to listen, listen to care - video (cym)

  Ffilm yn rhoi trosolwg o rai o’r gwasanaethau sy’n ymdrin ag unigrwydd sydd wedi cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol*.

 • Setting up your own Men's Shed - video (cym)

  Ffilm yn dangos sut i sefydlu Clwb ar gyfer Dynion gan Men's Sheds Cymru a Croes Goch Brydeinig Cymru*.

 • Men's Sheds: Squirrels Nest - video (cym)

  Fideo o’r dynion o Nyth y Wiwer, Men's Shed ym Mhen-y-bont ar Ogwr*. Cynhyrchwyd gan Red Café.

*Ar gael yn Saesneg yn unig