Gweld yr astudiaethau achos

Canolfan Adnoddau ynghylch Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed

Ar y dudalen hon, byddwch yn dod o hyd i ganllawiau a theclynnau defnyddiol i’ch cynorthwyo i wneud eich cymuned yn fwy cyfeillgar i oed, ynghyd â dolenni i sefydliadau defnyddiol i’ch helpu chi yn eich gwaith.

Heneiddio'n positif

 • How to age well (cym)

  Sut i heneiddio’n dda

  Mae’r canllaw yn cyflwyno trosolwg o rai o’r ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn heneiddio, a ffyrdd effeithiol i’ch helpu i fyw’r bywyd gorau y gallwch pan fyddwch yn hŷn, beth bynnag yw eich oedran chi heddiw. Defnyddiwch y canllaw i helpu ddechrau sgyrsiau gyda ffrindiau, theulu a cyd-weithwyr ynglyn â heneiddio, a dechrau cymryd rheolaeth dros yr agweddau hynny o fywyd a all eich helpu i heneiddio’n dda.

  Wedi’i creu mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Positive Ageing Associates.

  Lawrlwytho

 • Advance Care Planning (cym)

  Gynllunio Gofal Ymlaen Llaw

  Canllaw i ‘Gynllunio Gofal Ymlaen Llaw’, sy’n helpu unigolion i gadw rheolaeth a pharhau i fod yn rhan o’r penderfyniadau ynghylch eu gofal.

  Wedi’i creu mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan .

  Lawrlwytho

Gwneud eich cymuned yn fwy cyfeillgar i oed

 • Making Wales a nation of age-friendly communities: A practical guide (cym)

  Gwneud Cymru yn genedl o gymunedau sy’n ystyriol o oedran: Canllaw ymarferol

  Canllaw ymarferol am cymunedau sy’n edrych i wneud eu cymdogaethau yn fwy ystyriol o oedran, sydd wedi ei cynhyrchu gan Heneiddio’n Dda yng Nghymru a Cynghrair Pobl Hŷn Cymru (COPA).

  Lawrlwytho

 • A guide to being an age-friendly business (cym)

  Canllaw ynghylch bod yn fusnes oed gyfeillgar

  Canllaw sydd yn wneud yr achos busnes am fod yn ystyriol o oedran, ac yn rhoi arweiniad ymarferol am busnesau. Wedi ei cynhyrchu gan Heneiddio’n Dda yng Nghymru a Cynghrair Pobl Hŷn Cymru (COPA).

  Lawrlwytho

 • Can Do Guide (cym)

  Can Do guide

  Canllaw defnyddiol ynghylch sefydlu grŵp neu brosiect cymunedol, gan JRF (Sefydliad Joseph Rowntree)*.

  Lawrlwytho

 • What is co-production – video (cym)

  Animeiddiad yn egluro beth yw ystyr cydgynhyrchu gan Spice Timebanking*.

 • Introduction to co-producing age-friendly environments with older people in Wales (cym)

  Cyflwyniad i gydgynhyrchu amgylcheddau sy’n gyfeillgar i oed â phobl hŷn yng Nghymru

  Canllaw byr ar ddefnyddio technegau cydgynhyrchu wrth greu cymunedau sy’n gyfeillgar i oed, gan Heneiddio’n Dda yng Nghymru*.

  Lawrlwytho

 • What is asset-based community development - video (cym)

  Animeiddiad yn rhoi trosolwg o Ddatblygu Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau (ABCD) gan Carla Collins*.

 • Effective engagement with local authorities (cym)

  Ymgysylltu effeithiol gydag awdurdodau lleol

  Pecyn cymorth ymarferol i bobl hŷn gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

  Lawrlwytho

 • Finding the right fit: Age-Friendly community planning (cym)

  Finding the right fit: Age-Friendly community planning

  Pecyn cymorth cynhwysfawr i gefnogi cymunedau sydd am ddod yn fwy cyfeillgar i oed, gan Lywodraeth Ontario*.

  Lawrlwytho

 • How to make information accessible (cym)

  How to make information accessible

  Canllaw rhagorol gan CHANGE ar sut i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd glir a hygyrch*.

  Lawrlwytho

Beth yw cymunedau o blaid pobl hŷn?

 • What are age-friendly environments? (cym)

  Beth yw amgylcheddau sy’n gyfeillgar i oed?

  Dogfen gan AFE Innovnet sy’n nodi beth yw amgylcheddau sy’n gyfeillgar i oed a pham y maent yn bwysig*.

  Lawrlwytho

 • Creating an age-friendly Wales (cym)

  Creu Cymru oed gyfeillgar

  Dogfen o faniffesto Age Cymru'n Cymru’n genedl o gymunedau o blaid pobl hŷn

  Lawrlwytho

 • Researching age-friendly cities - video (cym)

  Ffilm fer ragorol gan Brifysgol Manceinion am werth dinasoedd sy’n gyfeillgar i oed i gymdeithas*

 • Age-Friendly communties: The Irish experience (cym)

  Age-Friendly communities: The Irish experience

  Dogfen yn rhoi manylion am waith Age-Friendly Ireland*.

  Lawrlwytho

Offer a chanllawiau ystyriol o oedran

 • Checklist of essential features of age-friendly cities (cym)

  Rhestr wirio o nodweddion hanfodol dinasoedd sy’n gyfeillgar i oed

  Rhestr wirio ddefnyddiol gan Sefydliad Iechyd y Byd.

  Lawrlwytho

 • Measuring the age-friendliness of communities (cym)

  Measuring the age-friendliness of communities

  Canllaw ar ddefnyddio dangosyddion i fesur pa mor ystyriol o bobl hŷn yw dinas neu gymuned, wedi ei gynhyrchu gan Sefydliad Iechyd y Byd*.

  Lawrlwytho

 • Global age-friendly communities: a guide (cym)

  Global age-friendly cities: a guide

  Llawlyfr gan Sefydliad Iechyd y Byd*.

  Lawrlwytho

 • Better Together: A comparative analysis of age-friendly and dementia-friendly communities (cym)

  Better Together: Dadansoddiad cymharol o gymunedau sy'n gyfeillgar i oed ac yn ystyriol o ddementia

  Adroddiad gwych gan AARP (American Association of Retired Persons) ar yr elfennau tebyg a gwahanol rhwng cymunedau sy'n gyfeillgar i oed a chymunedau sy'n ystyriol o ddementia, a sut gall y ddau fudiad ategu ei gilydd*.

  Lawrlwytho

Prosiectau pontio'r cenedlaethau

 • A guide to intergenerational practice (cym)

  Arweiniad i bontio'r cenedlaethau

  Cyflwyniad defnyddiol i gynnal prosiectau pontio'r cenedlaethau gan Sefydliad Beth Johnson*.

  Lawrlwytho

 • Bringing generations together in Wales (cym)

  Dod â chenedlaethau at ei gilydd yng Nghymru

  Awgrymiadau ynghylch beth sy’n gwneud prosiectau pontio’r cenedlaethau’n llwyddiannus ac astudiaethau achos defnyddiol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

  Lawrlwytho

 • Creating connections, breaking down barriers (cym)

  Creu cysylltiadau, chwalu rhwystrau

  Pecyn ar sut mae cynnwys pontio'r cenedlaethau yn eich prosiectau, wedi’i ddatblygu gan y tîm Gwerthfawrogi Pobl Hŷn yn Uned Iechyd ar y Cyd Manceinion a Sefydliad Beth Johnson*.

  Lawrlwytho

 • Integenerational Resource Hub: Older People's Commissioner for Wales and Children's Commissioner for Wales (cym)

  Hwb Adnoddau Pontio'r Cenedlaethau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a'r Comisiynydd Plant yng Nghymru

  Adnoddau i amlygu'r buddion o weithgareddau pontio'r cenedlaethau a cefnogaeth iddyn nhw sydd efallai yn edrych i sefydlu prosiect i pontio'r cenedlaethau. Wedi'i cyd-cynhyrchu gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a'r Comisiynydd Plant yng Nghymru.

  Ymweld â'r Wefan

 • Intergenerational schools project toolkit (cym)

  Pecyn prosiect pontio’r cenedlaethau ar gyfer ysgolion

  Arweiniad defnyddiol ar gynnal prosiectau pontio’r cenedlaethau mewn ysgolion, gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf*.

  Lawrlwytho

Cludiant

 • Buses: A lifeline for older people (cym)

  Bysiau: Hollbwysig i bobl hŷn

  Astudiaeth gan Age Cymru ar bwysigrwydd bysus i bobl hŷn.

  Lawrlwytho

 • Getting started: A toolkit for setting up a community transport service (cym)

  Rhoi Cychwyn Arni: Pecyn Cymorth ar gyfer cychwyn gwasanaeth Cludiant Cymunedol

  Canllawiau ar sefydlu a rhedeg gwasanaeth cludiant cymunedol, gan CTA Cymru.

  Lawrlwytho

Tai

 • Housing for older people in Wales: An evidence review (cym)

  Tai ar gyfer pobl hŷn Cymru: Adolygu'r dystiolaeth

  Adroddiad gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus ar gyfer Cymru ar gyflwr tai yng Nghymru o safbwynt poblogaeth sy’n mynd yn hŷn*.

  Download

 • Housing for older people: Future perspectives (cym)

  Housing for older people: Future perspectives

  Adolygiad o ddylunio tai a pholisi tai gan Age-Friendly Ireland*.

  Download

 • All our futures… Housing for ageing (cym)

  All our futures... Housing for ageing

  Y prif negeseuon o ran rôl tai addas ar gyfer heneiddio’n dda, gan The Housing and Ageing Alliance*.

  Download

*Ar gael yn Saesneg yn unig