Gweld yr astudiaethau achos

Canolfan Adnoddau ynghylch Atal Cwympiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i ganllawiau a chyngor defnyddiol naill ai i leihau eich risg chi o gwympo, neu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phobl hŷn.

Sadiwch i… Gadw'n SAFF

 • 8 Myths About Falls (cym)

  8 Myth am Gwympiadau

  Rhan o’n hymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am gwympiadau, Sadiwch i… Gadw’n SAFF, sy’n chwalu’r myth bod cwympiadau yn rhan anochel o dyfu’n hŷn.

  Lawrlwytho

 • Steady On ... Stay SAFE briefing (cym)

  Briffiad Sadiwch i… Gadw’n SAFF

  Mae nodyn briffio yn esbonio sut i gymryd rhan yn ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am gwympiadau Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Sadiwch i... Gadw’n SAFF. Er mwyn archebu pecyn ymgyrchu, cysylltwch â ni yn heneiddiondda@olderpeoplewales.com.

  Lawrlwytho

 • Steady On ... Stay SAFE poster (cym)

  Poster Sadiwch i… Gadw’n SAFF

  Poster a ddefnyddir i gefnogi ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am gwympiadau Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Sadiwch i... Gadw’n SAFF. Gellir ei argraffu mewn meintiau A4 neu A3. Mae arno le i hysbysebu eich gwasanaeth neu’ch grŵp.

  Lawrlwytho

 • Steady On ... Stay SAFE postcard (cym)

  Cerdyn Post Sadiwch i… Gadw’n SAFF

  Fersiwn y gellir ei hargraffu o’r cerdyn post a ddefnyddir i gefnogi ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am gwympiadau Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Sadiwch i... Gadw’n SAFF. Mae arno le i hysbysebu eich gwasanaeth neu’ch grŵp.

  Lawrlwytho

Ymarferion Atal Cwympiadau

 • ProFouND Stay Strong Stay Steady Flash Mob - video (cym)

  Pobl o bob rhan o Ewrop yn arddangos ymarferion cryfder a chydbwysedd syml er mwyn cefnogi’r ymgyrch atal codymau Cadw’n Gryf, Cadw Cydbwysedd gan ProFouND

 • Timed up and go test - video (cym)

  Ffilm fer gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi i ddangos y prawf codi a mynd, sy'n gallu asesu'n gyflym a oes gan rywun fwy o risg o syrthio*.

 • Physical activity guidelines for older people (cym)

  Canllawiau gweithgarwch corfforol i oedolion hŷn

  Argymhellion a chanllawiau gan yr Adran Iechyd ynghylch ymarfer corff i bobl dros 65 oed*.

  Lawrlwytho

 • Balance exercises for older people (cym)

  Ymarferion cydbwysedd i bobl hŷn

  Ymarferion syml gan NHS Choices y gellir eu gwneud gartref i wella’ch cydbwysedd a helpu i leihau’r perygl y byddwch yn cwympo*.

  Lawrlwytho

 • Flexibility exercises for older people (cym)

  Ymarferion hyblygrwydd i bobl hŷn

  Ymarferion syml gan NHS Choices y gellir eu gwneud gartref i wella’ch hyblygrwydd a helpu i leihau’r perygl y byddwch yn cwympo.*

  Lawrlwytho

 • Sitting exercises for older people (cym)

  Ymarferion eistedd i bobl hŷn

  Ymarferion syml gan NHS Choices i’w gwneud mewn cadair i helpu i leihau’r perygl y byddwch yn cwympo*.

  Lawrlwytho

 • Strength exercises for older people (cym)

  Ymarferion cryfder i bobl hŷn

  Ymarferion syml gan NHS Choices y gellir eu gwneud gartref i wella’ch cryfder a lleihau’r perygl y byddwch yn cwympo*.

  Lawrlwytho

Ar gyfer Pobl Hŷn

 • Top tips on preventing trips, slips and falls (cym)

  Osgoi cwympo, baglu a llithro

  Cyngor syml ac ymarferol gan Gofal a Thrwsio Cymru ar osgoi damweiniau.

  Lawrlwytho

 • Get up and go (cym)

  Codi a mynd

  Cyngor ymarferol ac arweiniad i leihau eich risg o syrthio, gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

  Download

 • Avoiding slips, trips and falls (cym)

  Osgoi llithro, baglu a chwympo

  Canllaw ymarferol gan Age Cymru.

  Lawrlwytho

 • Staying steady (cym)

  Staying steady

  Llyfryn defnyddiol gan Age Cymru am sut i leihau’r perygl y byddwch yn cwympo*.

  Lawrlwytho

 • Housing adaptations: the key to independent living for older people (cym)

  Addasiadau Tai: yr allwedd i fyw annibynnol ar gyfer pobl hŷn

  Gwybodaeth a chymorth am atgyweirio ac addasu tai, gan Gofal a Thrwsio.

  Lawrlwytho

 • We're talking about your generation (cym)

  Cadw’n heini wrth fynd yn hŷn

  Cyngor ar sut i gadw’n iach yn hwy gan Sefydliad Siartredig y Ffisiotherapyddion.

  Lawrlwytho

 • Staying steady, staying positive (cym)

  Staying steady, staying positive

  Sut i ymdopi â phryder am y perygl o gwympo, a’i oresgyn, gan GIG Manceinion*.

  Lawrlwytho

 • Falls prevention guide (cym)

  Sut i Osgoi Cwympo

  Cyngor a chanllawiau cynhwysfawr am sut i osgoi cwympo, gan SCVS.

  Lawrlwytho

Ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

 • Guidance for recommending exercise to reduce falls risk (cym)

  Canllawiau ar argymell ymarfer corff i leihau’r risg o gwympo

  Canllawiau ymarferol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Tasglu Gofal Iechyd Darbodus Cenedlaethol - Atal Cwympiadau ar ba fathau o ymarfer corff sy’n fwyaf buddiol i bobl hŷn i leihau’r risg o gwympo.

  Lawrlwytho

 • Raising the bar on strength and balance (cym)

  Raising the bar on strength and balance: The importance of community-based provision

  Argymhellion defnyddiol gan y Centre for Ageing Better ar sut mae darparu dosbarthiadau cryfder a chydbwysedd effeithiol yn y gymuned*.

  Lawrlwytho

 • Stop - Think Falls (cym)

  Meddyliwch am Gwympo!

  Poster gwych yn tynnu sylw at yr elfennau allweddol o helpu bod yn ymwybodol o gwympiadau a sut i’w hosgoi. Cynhyrchwyd gan Oliver Williams ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

  Lawrlwytho

 • Preventing falls in older people (cym)

  Atal cwympiadau ymysg pobl hŷn

  Gwybodaeth i’r cyhoedd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Mewn Iechyd a Gofal NICE am leihau tebygolrwydd cwympiadau i bobl hŷn*.

  Lawrlwytho

 • Reducing harm from falls (cym)

  Lleihau Niwed yn Sgîl Cwympiadau

  Canllaw ymarferol gan 1,000 o Fywydau a Mwy ar y ffordd orau i’r GIG yng Nghymru leihau nifer y cwympiadau ymysg pobl hŷn sy’n byw yn y gymuned*.

  Lawrlwytho

 • Assessment & prevention of falls in older people (cym)

  Asesu cwympiadau, a’u hatal, ymysg pobl hŷn

  Canllawiau clinigol a chyngor ar yr arferion gorau i’r rhai sy’n gofalu am bobl hŷn sydd mewn perygl o gwympo, gan NICE*.

  Lawrlwytho

 • Don’t mention the F word (cym)

  Don't mention the F word

  Cyngor i ymarferwyr ar gyfathrebu gwybodaeth am atal cwympiadau i bobl hŷn, gan Age UK*.

  Lawrlwytho

 • Falls & fractures: Effective interventions in health & social care (cym)

  Falls & fractures: Effective interventions in health & social care

  Canllawiau gan yr Adran Iechyd ar atal cwympiadau*.

  Lawrlwytho

 • Preventing falls in older people living in the community (cym)

  Atal cwympiadau ymysg pobl hŷn sy’n byw yn y gymuned

  Canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y ffordd orau i’r GIG yng Nghymru leihau nifer y cwympiadau ymysg pobl hŷn yn y gymuned*.

  Lawrlwytho

 • Stop falling: Start saving lives and money (cym)

  Stop falling: Start saving lives and money

  Ymgyrch gan Age UK i leihau nifer y cwympiadau ymysg pobl hŷn*.

  Lawrlwytho

 • The burden of injury in Wales: Falls (cym)

  Baich anafiadau yng Nghymru: Cwympiadau

  Adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am gost cwympiadau i’r GIG yng Nghymru*.

  Lawrlwytho

*Ar gael yn Saesneg yn unig