Gweld yr astudiaethau achos

Canolfan Adnoddau ynghylch Unigrwydd ac Arwahanrwydd

Ar y dudalen hon byddwch yn dod o hyd i ganllawiau a theclynnau defnyddiol i’ch helpu i gynnal cynlluniau a mentrau effeithiol yn eich cymuned i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd diangen.

Mynd i’r afael ag unigrwydd yn eich cymuned

 • Making a difference: A pocket guide to help you deal with loneliness (cym)

  Gwneud Gwahaniaeth: Canllaw cryno i'ch helpu ymdrin ag unigrwydd

  Canllaw ymarferol ar ffyrdd effeithiol i delio gyda unigrwydd, ac i’ch helpu dechrau sgyrsiau ynglŷn â unigrwydd gyda ffrindiau, teulu neu cyd-weithwyr. Wedi ei cynhyrchu gan Heneiddio yn Dda yng Nghymru mewn partneriaeth gyda Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR).

  Lawrlwytho

  Gwrando (sain – mp3)

 • Getting started (cym)

  Getting started

  Canllawiau defnyddiol o’r Ymgyrch Atal Unigrwyddar sut i ddechrau gweithredu i ymdrin ag unigrwydd lle rydych chi’n byw. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe Atal Unigrwydd yn...*.

  Download

 • How you can reduce loneliness in your neighbourhood (cym)

  Sut y gallwch leihau unigrwydd yn eich cymdogaeth

  Canllawiau gan JRF ar fynd i’r afael ag unigrwydd yn eich cymuned*.

  Lawrlwytho

 • A handbook for cultural engagement with older men (cym)

  Llawlyfr ar gyfer ymgysylltu diwylliannol â dynion hŷn

  Canllawiau gwych ac ymarferol ynglŷn ag ymgysylltu â dynion hŷn, sy’n cynnwys rhai astudiaethau achos ffantastig. Cynhyrchwyd gan Oriel Gelf Whitworth ym Mhrifysgol Manceinion.*.

  Download

 • Helping your parents to overcome loneliness (cym)

  Helping your parents to overcome loneliness

  Canllaw ymarferol gan When They Get Older ar gyfer cefnogi pobl hŷn unig, sy’n sôn am effaith dulliau cymunedol o fynd i’r afael ag unigrwydd*.

  Lawrlwytho

Offer a chanllawiau ynglŷn ag unigrwydd

 • Let’s talk about loneliness (cym)

  Let's talk about loneliness

  Canllaw byr gan Sefydliad Joseph Rowntree JRF ar effaith unigrwydd ar iechyd a lles*.

  Lawrlwytho

 • Combating loneliness: A guide for local authorities (cym)

  Brwydro yn erbyn unigrwydd: Canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol

  Canllawiau ymarferol ar sut i ymdrin ag unigrwydd ar lefel leol gan Age UK a’rYmgyrch Atal Unigrwydd. Wedi’u targedu yn bennaf tuag at awdurdodau lleol, ond maen nhw’n ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n darparu gwasanaethau brwydro yn erbyn unigrwydd*.

  Lawrlwytho

 • Dementia and loneliness – video (cym)

  Animeiddiad ardderchog wedi’i gynhyrchu gan CADR ar sut y gall nam gwybyddol arwain at unigrwydd.

 • Trapped in a bubble (cym)

  Trapped in a bubble: An investigation into triggers for loneliness in the UK

  Adroddiad ar beth sy'n sbarduno unigrwydd wedi'i lunio gan Co-Op ar y cyd â’r Groes Goch Brydeinig.*

  Lawrlwytho

 • Promising approaches to reducing loneliness and isolation in later life (cym)

  Promising approaches to reducing loneliness and isolation in later life

  Canllaw gan Age UK a’r Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd ar sut i fynd i’r afael yn effeithiol ag unigrwydd*.

  Lawrlwytho

 • Measuring your impact on loneliness in later life (cym)

  Mesur yr effaith a gewch ar unigrwydd yn ddiweddarach yn eich bywyd

  Argymhellion gan yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd ar sut i werthuso effeithiolrwydd cynlluniau i leihau unigrwydd*.

  Lawrlwytho

 • Hidden citizens: How can we identify the most lonely older adults (cym)

  Hidden citizens: How can we identify the most lonely older adults

  Adroddiad gan yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd ar sut y mae gwahanol bobl yn profi unigrwydd am wahanol resymau ac mewn gwahanol ffyrdd*.

  Lawrlwytho

 • Alone in the crowd: Loneliness & diversity (cym)

  Alone in the crowd: Loneliness & diversity

  Casgliad o draethodau gan yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd ynghylch sut y mae gwahanol bobl yn profi unigrwydd am wahanol resymau ac mewn gwahanol ffyrdd*.

  Lawrlwytho

 • Isolation: The emerging crisis for older men (cym)

  Isolation: the emerging crisis for older men

  Adroddiad gan Independent Age ar y problemau o ran unigrwydd ac arwahanrwydd y mae dynion hŷn yn eu hwynebu*.

  Lawrlwytho

*Ar gael yn Saesneg yn unig