Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth

Mae gan bobl hŷn gyfoeth o wybodaeth a phrofiad nad yw’n cael ei werthfawrogi ac sy’n cael ei danbrisio yn y gweithle ar hyn o bryd. Bydd ymdrin â gwahaniaethu ar sail oed a chydnabod gwerth pobl hŷn yng Nghymru yn nodwedd allweddol yng ngwaith y rhwydwaith hwn. Mae pobl hŷn werth dros £1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn. Bydd y rhwydwaith yn anelu at gynyddu gwerth cydnabyddedig pobl hŷn drwy gyfleoedd dysgu, cyflogaeth a gwirfoddoli.

Mae’n dda i’r unigolyn, y gymuned a’r economi fod pobl hŷn wedi ymgysylltu â rhyw fath o gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Mae gan ddysgu i bobl hŷn amrediad o fuddion, fel:

  • Hyrwyddo cyfranogiad economaidd a chymdeithasol
  • Cyfrannu tuag at les a chyflawniad personol
  • Cefnogi creadigrwydd ac arloesedd, a
  • Cynyddu effeithlonrwydd fel gweithwyr neu wirfoddolwyr.

Mae’r angen i flaenoriaethu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a sgiliau newydd i bobl hŷn wedi cael ei ychwanegu at y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru mewn cydnabyddiaeth o’i gyffredinolrwydd fel mater ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Mae’r Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn (Cyfnod 3) 2013-23 yn datgan bod pobl hŷn sy’n ddi-waith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Mae oddeutu 45% o bobl ddi-waith 50-64 oed wedi bod yn ddi-waith am flwyddyn neu fwy, o’i gymharu â 30% o bobl 18-24 oed, a 38% ar gyfer y rhai sy’n 25-49 oed.

Gyda’r dirywiad economaidd yn effeithio’r modelau traddodiadol o ymddeoliad, mae pobl hŷn angen cyfleoedd dysgu a chyflogaeth newydd i aros yn y farchnad lafur neu i gael ailfynediad ati. Mae pobl hŷn angen mynediad at ddysgu am nifer o resymau, er enghraifft, gyda nifer cynyddol o bobl hŷn nad ydyn nhw’n gallu fforddio ymddeol ar oed Pensiwn y Wladwriaeth, mae darparu cyfleoedd dysgu a datblygu sgiliau er mwyn gwella eu rhagolygon cyflogaeth yn dod yn bwysicach fyth. Ar gyfer pobl hŷn eraill sy’n gallu ymddeol pan maen nhw’n dewis, mae mynediad at ddysgu yn ffactor allweddol wrth gynnal eu lles. Mae dysgu a datblygu sgiliau yn y cyd-destun hwn yn cynnwys cynhwysiant ariannol a digidol, helpu pobl hŷn i ddod yn fwy gwydn yn hwyrach yn eu bywydau.

Ar gyfer pobl hŷn eraill sy’n gallu ymddeol pan maen nhw’n dewis, mae mynediad at ddysgu yn ffactor allweddol wrth gynnal eu lles. Mae dysgu a datblygu sgiliau yn y cyd-destun hwn yn cynnwys cynhwysiant ariannol a digidol, helpu pobl hŷn i ddod yn fwy gwydn yn hwyrach yn eu bywydau.

Trwy wella cyfleoedd cyflogaeth pobl hŷn a’u grymuso i ymgysylltu’n ymhellach a chymdeithas, fe fydd cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth hefyd yn gweddu gyda’r rhwydwaith Unigrwydd ac Arwahanrwydd.